บทความน่าสนใจ
Home » Tag Archives: กฎหมายสิทธิเด็ก

Tag Archives: กฎหมายสิทธิเด็ก

สิทธิเด็ก

สิทธิเด็ก

เด็กคือผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งนี้พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ก็ควรปฏิบัติต่อเด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ สีผิว หรือมีฐานะที่แตกต่างไปจากตน และไม่ใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆกับเด็ก แต่ควรประพฤติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กมาฝากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ใหญ่ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเด็กมากขึ้นกันค่ะ สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก มีสิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติ ว่าด้วยการอธิบายถึงขอบเขตของสิทธิเด็ก 4 ประการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. สิทธิในการมีชีวิต : เด็กทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีสิทธิตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุคคลในครอบครัวอย่างดีที่สุด ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พักอาศัย (ทีอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกาย) โภชนาการ และการบริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ 2. สิทธิในด้านพัฒนาการ : เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรม ความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก เช่น ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ...
Read More »