บทความน่าสนใจ
Home » แม่และเด็ก » สิทธิเด็ก

สิทธิเด็ก

เด็กคือผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งนี้พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ก็ควรปฏิบัติต่อเด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ สีผิว หรือมีฐานะที่แตกต่างไปจากตน และไม่ใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆกับเด็ก แต่ควรประพฤติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กมาฝากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ใหญ่ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเด็กมากขึ้นกันค่ะ

สิทธิเด็ก

ขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://calvarybythelake.org/wp-content/uploads/2008/02/happy-children.jpg

สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน

เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก มีสิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติ ว่าด้วยการอธิบายถึงขอบเขตของสิทธิเด็ก 4 ประการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการมีชีวิต : เด็กทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีสิทธิตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุคคลในครอบครัวอย่างดีที่สุด ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พักอาศัย (ทีอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกาย) โภชนาการ และการบริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

2. สิทธิในด้านพัฒนาการ : เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรม ความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก เช่น ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี (ที่รัฐบาลจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้สำหรับการประกอบอาชีพตามความถนัด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้รับการปลูกฝังความรัก และมีจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกและเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจให้มีความคิดที่เหมาะสมกับวัย

3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง : เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ ถูกกลั่นแกล้ง ถูกทอดทิ้ง กระทำทารุณ ทารุณกรรมทุกรูปแบบ หรือการใช้แรงงานเด็ก

  • การทารุณกรรมทางร่างกาย ที่เกิดจากการถูกทำโทษที่รุนแรงเกินไป ทำให้เด็กได้รับความเจ็บปวด เกิดบาดแผล หรือรอยฟกช้ำ เช่น เฆี่ยนตี ตบ เตะ ต่อย กระชาก กักขัง จับมัด เป็นต้น
  • การทารุณกรรมทางด้านจิตใจ ที่แสดงออกทางวาจาหรือท่าทาง ทำให้เด็กรู้สึกขาดความรัก เสียใจ เกิดความหวาดระแวง เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง เช่น การดุด่า ตะคอก ประจาน เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความรุนแรงเกินกว่าการว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนโดยปกติ
  • การล่วงเกินทางเพศ การหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก โดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าเดือดร้อน เพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ผิดปกติ เช่น แอบดูเด็กขณะอาบน้ำ หรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เป็นต้น
  • การใช้แรงงานเด็ก แสวงหาผลประโยชน์จากการทำงานของเด็ก ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม : เด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สิทธิในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็ก และสิทธิในการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วย รวมทั้งการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก

1. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ให้การป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยาก และถูกทอดทิ้งในสังคม

2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกละเมิดล่วงเกินทางเพศ การล่อล่วงบังคับให้ค้าประเวณี การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

3. มูลนิธิปวีณา หงสกุล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาส ที่ถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เป็นต้น

Loading Facebook Comments ...